Projecte Educatiu

PROJECTE EDUCATIU DE L’EROL

El Projecte Educatiu (PE) d’una entitat de lleure és un document que fa operatiu l’Ideari del centre en què es reflecteix la identitat de l’esplai. Així doncs, és el resultat d’un procés d’elaboració de caràcter global que expressa els plantejaments educatius generals del centre i proporciona un marc global a la institució educativa que permet l’actuació coordinada i eficaç de l’equip de monitors. 

En els darrers anys, en més d’una ocasió, s’ha fet referència a la manca d’un Projecte Educatiu actualitzat en el que poder basar la nostra tasca educativa de forma coherent i continuada. Per aquest motiu, aquest any hem decidit començar-ho a treballar a partir de certs elements que ja s’havien començat a debatre el curs passat.

El treball realitzat és a partir del debat i el consens entre l’equip ja que considerem que tots ens n’hem de sentir partícips per tal de poder-lo portar a la pràctica. De fet, la mateixa elaboració ho hem considerat com un procés d’aprenentatge i consolidació com a equip. Precisament per això, a final de curs, a la darrera reunió de Delegats de famílies ja se’n va començar a parlar per extreure algunes idees que creguessin interessants.

Primerament vam fer un anàlisi de la nostra realitat com a entitat, basant-nos en el perfil d’infants i adolescents. A partir d’això vam començar a desenvolupar alguns dels eixos que volem treballar per tal de marcar uns eixos que serveixin com a referència de la nostra tasca educativa. 

1. Essència

La trajectòria d’un infant dins l’Erol sol ser força estable a nivell temporal, és a dir, una persona que entra a Xampinyons té moltes probabilitats que arribi a Pets de Llop i, en molts casos, acabi fent Projecte Fong per tal de ser monitor.

Però…la persona no canvia durant aquest temps? Què ofereix l’esplai per cada edat? S’adapta als temps i necessitats que diferencien un infant d’un adolescent?

És evident que un infant de 5 anys no és el mateix que un jove de 16. I el seu creixement personal és important en molts dels àmbits. Per experiència pròpia dels monitors sabem que l’esplai és una experiència vital molt significativa. I per això pensem que el projecte que oferim ha d’estar ben treballat i adaptat a cada etapa.

2. Divisió per etapes

Per aquest motiu, hem volgut dividir el pas per l’Erol en tres etapes, formades cadascuna d’elles per dos grups. Cal remarcar que aquests grups no corresponen a uns cursos escolars concrets ja que poden variar d’un curs a un altre, però sí que prenen sentit en el si del conjunt.

PE 1

3.Projecte educatiu (en procés)

A hores d’ara, el Projecte Educatiu ja consta de quatre objectius generals, concretats en tres objectius més concrets segons les etapes. 

PE 2.1
PE2.2

Pluja d’idees per a possibles ítems a seguir treballant:

PE 3