Ideari

El Grup d’Esplai L’Erol opta per treballar al voltant d’aquestes idees:

DESENVOLUPAMENT L’infant ha de progressar en un desenvolupament harmoniós, equilibrat i gradual, així com en un domini i acceptació conscients del propi cos.

AUTONOMIA La necessitat de desenvolupar un pensament i una intel·ligència autònoma com a pressupòsits per a una autèntica creativitat, per a un autèntic sentit crítica que permeti una anàlisi i presa de decisions davant la realitat, i per una interiorització significativa de l’experiència.

AFECTIVITAT L’infant ha de poder desenvolupar una afectivitat equilibrada, sincera i responsable de descoberta del propi jo i dels altres, així com una acceptació recíproca lliurement expressada i viscuda.

VALORS La capacitat de diàleg i de respecte fan possible la transmissió de valors i la convivència en el grup a fi i efecte de conèixer les seves responsabilitats envers la comunitat.

SOCIETAT L’Home és un ésser social i, com a tal, ha de tenir un paper actiu i transformador de la societat. L’autèntica llibertat, la justícia, la igualtat, la fraternitat i la societat de dret han d’esdevenir compromisos pels quals ha de treballar a fi d’aconseguir la pau i la veritable dignitat humana.

LLIBERTAT L’home ha d’assolir una consciència moral autònoma basada en l’acceptació lliure i no pas d’imposició unidireccional.

FE L’home és un ésser transcendent. L’infant ha de poder obrir-se a aquesta dimensió, aconseguint la maduresa personal necessària que li permeti de fer opcions de fe adultes. Entenem transcendent com la capacitat de trobar sentit a la vida responent a qüestions existencials.

ESGLÉSIA Optem, com a membres de l’Escola Pia, per Jesús de Natzaret com a model de vida a seguir per tenir una vivència de fe que doni un sentit nou a la nostra exsitència, sent-ne testimonis clars i compromesos.

NATURA L’home s’ha d’integrar i participar amb la natura en perfecte equilibri, de la qual cosa se’n deriva un coneixement, una estima i un respecte d’aquesta.

CATALUNYA L’home és un ésser històric, arrelat i fidel en cada moment a la seva nació, concretament a casa nostra, Catalunya.